Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, OCHRANA SÚKROMIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

I. Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky nomudnest.com“) sa uplatňujú pri nákupe prostredníctvom internetovej stránky: nomudnest.com, stenybezhniezd.sk a nomudnest.shop a primerane aj v prípade osobného predaja v sídle predávajúceho.
 2. Tieto obchodné podmienky sa aplikujú pri určení práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (obchodného partnera - podnikateľa alebo spotrebiteľa - zákazníka) na strane druhej.
 3. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetových stránok uvedených v odseku 1 tohto článku je LECHMANN, s.r.o., sídlo: Francovce 27/828, 087 01 Giraltovce, IČO: 36508047, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 16473/P, tel.: +421918401872, e-mail: info@nomudnest.com, pričom uvedená adresa sídla spoločnosti, je zároveň adresou pre všetku korešpondenciu adresovanú predávajúcemu.
 4. V prípade, ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho je spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (zákonom č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v prípade predaja cez internetové stránky predávajúceho.
 5. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (zákonom č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov).
 6. Kupujúci berie na vedomie environmentálne zameraný predaj, preto akceptuje odporúčanie, že objednaním produktu z internetových stránok predávajúceho alebo osobne sa zároveň pokúsi zvážiť a vyhodnotiť okolie chránenej stavby so zameraním na alternatívne možnosti hniezdenia pre vtáctvo čeľade Lastovičkovité (Hirundinidae), a v prípade, že nie sú podmienky na také hniezdenie, pokúsi sa vytvoriť alternatívne miesto pre umožnenie hniezdenia pre uvedené vtáctvo podľa návrhov, ktoré sú súčasne zverejnené na internetovej stránke: nomudnest.com príp. na základe iných odborných zdrojov, ak tak vyplýva z vyhodnotenia okolia chránenej stavby kupujúcim.
 7. Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika odbor výkonu kontroly

Telefón: 051/7721 597

Fax: 051/7721 596

www.soi.sk

 

II. Vymedzenie pojmov

 

 1. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, čiže osoba, ktorá nie je podnikateľom resp. osoba, ktorá nevystupuje v tomto záväzkovo-právnom vzťahu ako podnikateľ, ktorá teda individuálne nemohla ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.
 2. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
 3. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 5. Alternatívne miesto hniezdenia – navrhované riešenie zverejnené na internetovej stránke: nomudnest.com, ktorým sa zabezpečí podľa miestnych podmienok realizácia výstavby alternatívneho miesta pre umožnenie hniezdenia pre vtáctvo čeľade Lastovičkovité (Hirundinidae), avšak len v prípade vyhodnotenia absencie inej možnosti hniezdenia, a to buď individuálne kupujúcim minimálne 1 miesto alebo spoločne viacerými kupujúcimi susediacich nehnuteľností minimálne 1 miesto na tento účel, pričom záväzok vytvorenia alternatívneho miesta hniezdenia sa tiež neaplikuje, ak už toto riešenie existuje v blízkosti nehnuteľnosti kupujúceho alebo iné už existujúce možnosti hniezdenia, napríklad ponechaním časti ochraňovanej stavby bez prostriedkov proti hniezdeniu.
 6. Obchodné podmienky nomudnest.com – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí, a ak podľa vyhodnotenia okolia chránenej stavby kupujúcim neexistuje iná možnosť hniezdenia, pokúsi sa o vytvorenie alternatívneho miesta pre umožnenie hniezdenia pre vtáctvo čeľade Lastovičkovité (Hirundinidae) resp. ponechá časť ochraňovanej stavby neochránenú proti hniezdeniu, teda berie na vedomie takéto odporúčanie predávajúceho.

 

III. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

 1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy, čomu predchádza objednávka kupujúceho

a) vo forme elektronickej (e-mailovej) správy zaslanej predávajúcemu a/alebo

b) vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo

c) vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu a/alebo

d) vo forme písomnej objednávky kupujúceho odovzdanej (doručenej) predávajúcemu a/alebo 

e) osobne ústnou formou.

(ďalej len „objednávka").

2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho vykonanej jedným zo spôsobov uvedených v písm. a) až d) odseku 1 tohto článku alebo kombináciou týchto spôsobov je elektronické (e-mailom) potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o prijatí objednávky po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúceho a po overení      dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené spravidla ako "Informácia o stave objednávky". Prípadné automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky z elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho vykonanej podľa písm. e) odseku 1 tohto článku je fyzické odovzdanie tovaru, jeho prevzatie kupujúcim a zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim, o čom mu predávajúci vydá pokladničný doklad a sprievodnú dokumentáciu tovaru, najmä záručný list a návod na použitie, ak je tovar ihneď k dispozícii, v opačnom prípade sa vyhotoví objednávka v listinnej podobe, v ktorej sa uvedenie presná špecifikácia tovaru, cena a lehota dodania.

4. Záväzné akceptovanie objednávky kupujúceho predávajúcim obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, cene dodatočne objednaného tovaru (najmä spojovacieho materiálu), názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho, adresa elektronickej pošty, prípadne iné údaje potrebné na riadne a včasné doručenie tovaru kupujúcemu.

 

IV. Povinnosti predávajúceho

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať:

a) druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky kupujúcim,

b) tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

2. Predávajúci nezodpovedá za:

a) oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom (napríklad poštou, kuriérskou spoločnosťou),

b) oneskorené dodanie tovaru spôsobené vyššou mocou,

c) oneskorené dodanie tovaru zavinené uvedením nesprávnej adresy kupujúceho (prijímateľa) alebo uvedením ďalších nesprávnych kontaktných údajov kupujúcim.

 

V. Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje:

a) objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu,

b) zaplatiť za tovar kúpnu cenu v sume a podľa platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky kupujúcim, pričom tovar ostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

VI. Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a v prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
 2. Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad e-mail podľa § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), pričom môže na tento účel použiť formulár dostupný na stránke predávajúceho www.nomudnest.com.
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.
 4. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, čiže odo dňa odoslania jeho odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, zaslať tovar späť na adresu predávajúceho uvedenú v čl. I ods. 3 obchodných podmienok nomudnest.com.
 5. Vrátený tovar zaslaný na dobierku, predávajúci odmietne, keďže platbu predávajúci vracia až po prevzatí balíka s vráteným tovarom a jeho prekontrolovaní a prekontrolovaní sprievodných dokladov, preto spotrebiteľ je povinný zaslať spolu s vráteným tovaru aj kópiu faktúry a dokladu o zaplatení za tovar príp. aj potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom.
 6. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odovzdal na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 7. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru spotrebiteľom predávajúcemu, a to na bankový účet, ktorý spotrebiteľ uviedol v listine (formulári) o odstúpení od zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ zaplatil za tovar platobnou kartou, bude mu v takom prípade kúpna cena vrátená cez platobný terminál naspäť na platobnú kartu. V prípade, že spotrebiteľ neuviedol číslo bankového účtu, bude mu kúpna cena vrátená poštovým poukazom Slovenskej pošty, a.s. na adresu v Slovenskej republike, ktorú uviedol ako adresu dodania tovaru vo svojej objednávke – v tomto prípade mu bude cena poštovného za zaslanie kúpnej ceny na adresu odrátaná z kúpnej ceny. Obdobne, ak kupujúci žiada o vrátenie kúpnej ceny cez inú organizáciu ako banka, napríklad Western Union, PayPal a podobne, predávajúci mu vráti kúpnu cenu na jeho náklady za takýto prevod peňazí.
 8. Pri odstúpení od zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý ponúka predávajúci. V prípade odstúpenia od zmluvy v rozpore so zákonom, bude náklady na prepravu znášať spotrebiteľ.

 

VII. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia, alternatívny spôsob riešenia sporov

 

 1. Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, pričom v záručnom liste môže predávajúci určiť dlhšiu záručnú dobu. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim, teda odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke alebo od dátumu osobného prevzatia tovaru, v takom prípade dátum na pokladničnom doklade je dátumom prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.
 3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade, že ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne odstránená, pričom kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný.
 4. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu.
 5. Ak ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb, vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo z tohto dôvodu na odstúpenie od zmluvy.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim pri nesprávnej inštalácii tovaru alebo nesprávnym skladovaním tovaru pred jeho použitím na určený účel resp. ak ho kupujúci použil na iný účel, ako je určený predávajúcim.
 7. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe (najmä kópiou faktúry, dokladom o platbe, potvrdením doručovateľa o doručení tovaru). Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu kupujúcim vybaviť bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 8. Ak sa spotrebiteľ domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, má právo upozorniť na to predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci do 30 dní odo dňa doručenia upozornenia spotrebiteľa nevybavil jeho podnet kladne prípadne nereagoval vôbec, spotrebiteľ má právo využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, pričom zoznam subjektov na tento účel je zverejnený na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotrebitelskych-sporov/146987s
 9. Návrh alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľom sa podáva podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom formulár (vzor) ktorého, je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ si môže vybrať ktorýkoľvek z uvedených subjektov. Elektronicky možno podanie podať na Slovenskú obchodnú inšpekciu na adresu elektronickej pošty: ars@soi.sk. Ktorýkoľvek subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť z dôvodov ustanovených v § 13 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 10. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy Európskej komisie na riešenie sporov online ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr, a to každý spotrebiteľ žijúci v Európskej únii na obchodníka so sídlom v Európskej únii.
 11. Reklamačný poriadok pre kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi, je upravený v súlade s čl. XII týchto obchodných podmienok v prílohe č. 1.

 

VIII. Platobné podmienky

 

 1. Za tovar objednaný na internetových stránkach predávajúceho uvedených v čl. I odseku 1 môže kupujúci zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je zverejnená v čase objednávky týmto spôsobom:

a) dobierkou, teda za tovar spotrebiteľ zaplatí pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte,

b) bezhotovostným prevodom vopred pred dodaním tovaru – v prípade záujmu o platbu týmto spôsobom, obchodný partner alebo spotrebiteľ požiada o tento spôsob platby, na základe ktorého bude vyhotovená preddavková faktúra (alebo faktúra) obsahujúca číslo bankového účtu predávajúceho, platobné symboly, suma preddavku alebo fakturovanej sumy vrátane dane z pridanej hodnoty, opis tovaru, prípadne ďalšie údaje.

c) platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu GP WEBPAY.

d) platobnou kartou prostredníctvom služby PayPal.

 

2. Za tovar objednaný u predávajúceho osobne môže kupujúci zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je príp. uvedená na objednávke  v listinnej podobe v súlade s cenou, ktorá je uvedená na internetových stránkach predávajúceho uvedených v čl. I odseku 1 týmto spôsobom:

a) dobierkou, teda za tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte, po vyhotovení objednaného tovaru a odoslania na adresu dodania uvedenú kupujúcim,

b) v hotovosti, pričom v prípade, že objednaný tovar bude vyhotovený a odoslaný kupujúcemu resp. bude k dispozícii na prevzatie kupujúcim v iný deň, platba v hotovosti sa v tomto prípade považuje za preddavok na kúpnu cenu a bude odrátaná vo vyúčtovacej faktúre,

c) v hotovosti, ak je tovar ihneď k dispozícii v deň podania objednávky kupujúcim, či už ústnou formou alebo písomnou objednávkou v listinnej podobe podanej osobne,

d) bezhotovostne, teda za tovar kupujúci zaplatí na základe vystavenej preddavkovej faktúry alebo faktúry, príp. bude na bankový účet predávajúceho pripísaná suma preddavku na objednaný tovar kupujúcim,

e) bezhotovostne platobnou kartou, teda za tovar kupujúci zaplatí prostredníctvom platobnej brány na základe predávajúcim vytvoreného podkladu vo forme QR kódu, ktorý zašle kupujúcemu,

f) bezhotovostne platobnou kartou, teda za tovar kupujúci zaplatí prostredníctvom služby PayPal na základe predávajúcim vytvoreného podkladu cez tento portál, ktorý zašle kupujúcemu.

 

IX. Dodacie podmienky

 1. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom keď predávajúci akceptuje záväznú objednávku obchodného partnera alebo spotrebiteľa, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, že si obchodný partner alebo spotrebiteľ zvolí platbu vopred bezhotovostným prevodom za tovar, v tom prípade plynie lehota na dodanie tovaru odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho, ak použil obchodný partner symboly platby, ktoré mu poskytol predávajúci, teda po možnosti jednoznačného overenia správnosti platby, ktorú možno priradiť ku konkrétnej objednávke. Pri platbe platobnou kartou, platí deň zaplatenia týmto spôsobom.
 2. Objednávka bude podľa možností predávajúceho vybavená ním v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v odseku 1 tohto článku.

 

X. Cena prepravy a balné

 

 1. Cena dopravy je závislá na cenách účtovaných predávajúcemu za uskutočnenú prepravu dopravcom, pričom predávajúci podľa v súčasnosti platnej a účinnej zasielateľskej zmluvy si uplatňuje voči kupujúcim cenu dopravy, vrátane balného, za doručenie kdekoľvek na území Slovenskej republiky cenu takto:

a) zásielka do 3 kg v sume 4,90 € vrátane DPH,

b) zásielka do 5 kg v sume 5,10 € vrátane DPH,

c) zásielka do 10 kg v sume 5,30 € vrátane DPH,

d) zásielka do 20 kg v sume 5,70 € vrátane DPH,

e) zásielka do 30 kg v sume 6,80 € vrátane DPH,

f) zásielka do 50 kg v sume 9,90 € vrátane DPH,

pričom predávajúci môže oznámiť na svojich internetových stránkach sumu jednotlivej objednávky, nad ktorú
nebude účtovať kupujúcemu za doručenie tovaru.

2. V prípade doručenia tovaru na dobierku si predávajúci neuplatňuje voči kupujúcemu cenu za túto službu spôsobu platby, čo obdobne platí aj o iných poplatkoch za určitý spôsob platby.

3. V prípade zvýšenia cien zo strany dopravcu, predávajúci prv aktualizuje a zverejní na svojich webových stránkach  zmenené ceny dopravy zmenou týchto obchodných podmienok, a až po tomto  úkone si predávajúci bude uplatňovať novú cenu dopravy voči kupujúcemu.

 

XI. Ochrana osobných údajov

 

 1. Predávajúci vyhlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje, ktoré získal prostredníctvom svojich webových stránok alebo prostredníctvom telefonickej objednávky, či e-mailovej objednávky, príp. prostredníctvom osobnej objednávky, použije iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim vrátane realizácie platobného styku vzťahujúceho sa na predmet plnenia    a jeho doručenia a nebudú zverejnené, či poskytnuté tretej osobe.
 2. Osobné údaje, ktoré by mali byť poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom plnenia zmluvy - splnenia objednávky, maximálne v tomto rozsahu:

a) akademické tituly,

b) meno,

c) priezvisko,

d) adresa dodania,

e) telefónne číslo,

f) adresa elektronickej pošty,

g) iný elektronický komunikačný kanál,

a v súlade s uzatvorenou zmluvou predávajúceho a doručovateľom zásielok: Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) je doručovateľ v súvislosti s doručovaním zásielok predávajúceho oprávnený spracúvať ďalej tieto osobné údaje kupujúceho (adresáta zásielky):

h) podpis,

i) doklad totožnosti,

j) GPS súradnice miesta vyzdvihnutia/doručenia/nedoručenia zásielky,

sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spravidla na základe súhlasu na zhromažďovanie a spracovanie uvedených osobných údajov, a to na dobu vedenia a uchovávania účtovnej dokumentácie predávajúceho podľa osobitných predpisov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov), pričom uvedené osobné údaje na účely nevyhnutného plnenia kúpnej zmluvy, teda dodania tovaru na adresu určenú kupujúcim, sa postupujú výlučne doručovateľovi resp. inému prepravcovi, a len na účel dodania tovaru.

3. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom prieskumu záujmu o ponúkaný tovar predávajúceho v inom prevedení, najmä v inej farbe, použitého materiálu, príp. v iných rozmeroch, a to v rozsahu:

a) akademický titul,

b) meno,

c) priezvisko,

d) adresa dodania,

e) telefónne číslo,

f) adresa elektronickej pošty,

sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda na základe súhlasu na zhromažďovanie a spracovanie uvedených osobných údajov, a to:

 • v prípade realizácie plnenia uzatvorením kúpnej zmluvy na dobu vedenia a uchovávania účtovnej dokumentácie predávajúceho podľa osobitných predpisov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov).
 • v prípade nerealizácie plnenia neuzatvorením kúpnej zmluvy na dobu jedného roka od poskytnutia týchto údajov alebo dňom doručenia písomného odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Kupujúci spravidla dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho odvolania súhlasu so spracovaním osobných    údajov resp. uplynutím doby jedného roka, ak nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

5. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom, ako je získanie osobných údajov od prevádzkovateľa (predávajúceho), ktoré sa týkajú dotknutej osoby (kupujúceho)   podľa   nariadenia   Európskeho   parlamentu   a   rady   2016/679 (GDPR)   a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj pre využitie práva kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 14 cit. zákona, či pre žiadosti o zmenu, či výmaz osobných údajov podľa § 23 cit. zákona, pričom žiadosť o výmaz nie je možné realizovať len v prípadoch zrealizovania dodávky tovaru podľa § 23 ods. 4 písm. b) cit. zákona, keďže vedenie účtovnej evidencie, preukázanie príjmu pre daňové účely, či povinnosť archivácie účtovných dokladov je plnenie povinností podľa osobitného predpisu, a to najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 392/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a daňových zákonov, hlavne zákona o správe daní, zákona o dani z príjmu a zákona o dani z pridanej hodnoty, pričom pre účely efektívnej (rýchlej) komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim ohľadom nakladania s jeho osobnými údajmi, kupujúci môže poskytnúť predávajúcemu heslo, v opačnom prípade bude akceptovaná len písomná korešpondencia, aby nedošlo k sprístupneniu osobných údajov inej osobe ako je dotknutá osoba.

 

XII. Reklamačný poriadok

 

Podrobné podmienky uplatnenia reklamácie tovaru kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, sú uvedené v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí prílohu č.1 týchto obchodných podmienok vrátane reklamačného protokolu.Príloha č. 1 k obchodným podmienkam nomudnest.com

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Všeobecná časť

 

V súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sú predávajúcim stanovené podrobné podmienky pre uplatnenie reklamácie spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) pri zakúpení tovaru osobne u predávajúceho alebo na internetových stránkach predávajúceho: nomudnest.com, stenybezhniezd.sk a nomudnest.shop, týmto reklamačným poriadkom predávajúceho: LECHMANN, s.r.o., Francovce 854/27, 087 01 Giraltovce, IČO: 36508047, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka číslo 16473/P, IČ DPH: SK2022039679 (ďalej len „predávajúci“).

Pre osoby, ktoré sú podnikateľmi sa uplatňujú ustanovenia Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) s tým, že predávajúci aj týmto osobám poskytuje záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov, ak v záručnom liste predávajúci neuvedie dlhšiu záručnú dobu.

 

Osobitná časť

 

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku a VOP, a to buď elektronicky na adrese: reklamacie@nomudnest.com alebo písomne na adrese: LECHMANN, s.r.o., Francovce 854/27, 087 01 Giraltovce. Uvedená adresa je aj miestom pre prípadné vykonanie záručnej opravy, ak predávajúci nevymení reklamovaný tovar za nový.
 2. Kupujúci najmä zakliknutím políčka o súhlase s obchodnými podmienkami pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tento reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol  riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na internetových stránkach predávajúceho, pokiaľ nie sú v písomnej forme dojednané iné záručné podmienky.
 4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby (vady), ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka (teda márne neuplynula záručná doba) a bol zakúpený u predá- vajúceho.
 5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 6. Kupujúci má skontrolovať zásielku, čiže tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že už obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi (doručovateľovi) a v takom prípade za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru a v prípade zistenia poškodenia tovaru pri doručovaní a počas preberania kupujúcim, je potrebné ihneď pri tomto prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a druhu poškodenia tovaru (opisom vystihnúť čo najpresnejšie poškodenie tovaru), ktorého správnosť potvrdí dopravca (doručovateľ). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu, predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytne odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru, dodá kupujúcemu nový tovar. V prípade, že dopravca neposkytne súčinnosť do 20 dní odo dňa doručenia poškodeného tovaru kupujúcemu, predávajúci do 30 dní odo dňa doručenia poškodeného tovaru kupujúcemu, po dohode s kupujúcim, mu poskytne buď zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb nový tovar.
 7. Pri doručovaní zásielky doručovateľom: Slovenská pošta, a.s. a v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu, sa odporúča kupujúcemu zásielku neprebrať, a v tom prípade riešiť priamo s pracovníkom doručovateľa, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete na: otvaraciehodiny.posta.sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty nás môžete informovať na e-mail: reklamacie@nomudnest.com
 8. Pri doručovaní zásielky doručovateľom: Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. a v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu sa odporúča kupujúcemu zásielku neprebrať, a v tom prípade riešiť priamo s pracovníkom doručovateľa, na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky u doručovateľa. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru. Ostatné kontaktné údaje doručovateľa sú uvedené na jeho webovom sídle: https://www.dpd.com/sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode nás môžete informovať na e-mail: reklamacie@nomudnest.com
 9. Tie isté podmienky platia pri doručovaní iným doručovateľom.
 10. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou kupujúceho preukázať, že mechanické poškodenie výrobku nebolo možné ani pri jeho dôkladnom prezretí objaviť v 24 hodinovej dobe. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si návod na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Kupujúci je oprávnený pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom je kupujúci oprávnený spísať škodový zápis na mieste o nekompletnosti, či poškodenia balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 11. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru, dokumentácie predávajúcemu spolu so záručným listom alebo pokladničným dokladom o zaplatení alebo faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný list, pokiaľ záručný list nebol vydaný.
 12. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s § 18  ods. 2 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a to tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho  na adresu LECHMANN, s.r.o., Francovce 828/27, 087 01 Giraltovce, spolu s písomným uplatnením reklamácie     a doručí ho predávajúcemu. V písomnom uplatnení reklamácie kupujúci presne označí druh a rozsah vád tovaru.
 13. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie písomného uplatnenia reklamácie kupujúceho predávajúcemu,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

14. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

15. Deň účinného uplatnenia reklamácie je zároveň dňom začiatku vybavovania reklamácie.

16. V mieste uvedenom v bode 1. tohto reklamačného poriadku na prijímanie reklamácií, predávajúci zabezpečuje prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

17. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

18. Predávajúci alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme elektronickej správy alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

19. Na základe uplatnenia práv kupujúcim podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, je predávajúci alebo ním určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo ním určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a/alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol s vyplnenými údajmi zo strany predávajúceho

20. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy kupujúci upozornený, alebo o ktorých musel s prihliadnutím na okolnosti pri uzatváraní zmluvy vedieť.

21. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady, vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

22. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o nákupe tovaru,

b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nie sú vhodné na jeho používanie,

f) neodborným zaobchádzaním, inštalovaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar vrátane spôsobu jeho skladovania kupujúcim,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i) poškodením tovaru náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

23. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

24. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

a) bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy,

b) primeraným znížením kúpnej ceny,

c) náhradným dodaním tovaru,

d) odstúpením od zmluvy.

25. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov voči kupujúcemu:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

26. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, ak v záručnom liste predávajúceho nie je uvedená dlhšia záručná doba.

27. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

28. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

29. Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné.

30. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky, bezplatné.

31. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od súhlasu kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo

b) predávajúci chybný tovar vymení.

32. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako vec bez vád, predávajúci vybaví v závislosti od súhlasu kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar, na základe ktorého kupujúcemu vráti kúpnu cenu v lehote na vybavenie reklamácie.

33. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

34. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

35. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

36. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

37. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

38. V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

39. Súčasťou tohto reklamačného poriadku je tento reklamačný protokol:

Súčasť reklamačnému poriadku

Link na stiahnutie: REKLAMAČNÝ FORMULÁR